Zmiany w ustawach samorządowych

  • dokument_pixabay

31 grudnia 2018 roku wejdą w życie nowelizacje ustaw samorządowych.

Wśród wielu nowych ustaleń warto zwrócić uwagę na zapisy dotyczące obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Jest to ważne narzędzie demokracji bezpośredniej, które wprost zmusza radnych do zajęcia stanowiska w sprawie propozycji składanych przez mieszkańców. Obecnie takie prawo może być przewidziane w statucie jednostki samorządowej. W praktyce ma więc charakter fakultatywny. Po zmianach prawo do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej będzie obligatoryjne. 

Według ustawy wymagana liczebność grupy mieszkańców, składającej projekt, ma wynosić:

  • w gminie do 5 tys. mieszkańców – co najmniej 100 osób,
  • w gminie do 20 tys. mieszkańców – co najmniej 200 osób,
  • w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców – co najmniej 300 osób,
  • w powiecie do 100 tys. mieszkańców – co najmniej 300 osób,
  • w powiecie powyżej 100 tys. mieszkańców – co najmniej 500 osób,
  • w województwie – co najmniej 1000 osób.

Każda z osób podpisanych pod projektem uchwały obywatelskiej musi oczywiście posiadać czynne prawa wyborcze.

Odpowiednia jednostka samorządowa (rada gminy, powiatu, sejmik wojewódzki) określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów takich inicjatyw, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

W nowych przepisach zastrzeżono, że komitet inicjatywy uchwałodawczej będzie miał prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady (sejmiku). Projekt uchwały zgłoszony w ramach inicjatywy obywatelskiej powinien stać się przedmiotem obrad rady (sejmiku) na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ustawy.